Klub Młodzieżowy

 

Dla młodzieży szkół ponadpodstawowych istnieje możliwość uczestnictwa w zajęciach w Klubie Młodzieżowym. Zajęcia w Klubie prowadzone są raz w tygodniu w godzinach popołudniowych. Podczas zajęć młodzież rozwijała swoje zainteresowania, poznała alternatywy na spędzanie czasu wolnego oraz zapoznała się z zagrożeniami, jakie mogą napotkać na swojej drodze. Młodzież chętnie uczestniczyła w zajęciach profilaktyczno-edukacyjnych oraz zajęciach z elementami TZA. Łącznie w okresie sprawozdawczym z Klubu Młodzieżowego skorzystało 17 osób.

Klub Młodzieżowy pełni funkcję profilaktyczną minimalizującą przejawy demoralizacji młodzieży. Dzięki niemu młodzież z trudnych środowisk ma możliwość ukierunkowania swoich działań zgodnie ze swoimi potrzebami jak również zgodnie z potrzebami społeczeństwa.

 

Poradnia Rodzinna

 

Poradnia obejmuje wsparciem, terapią, poradnictwem pedagogicznym, psychologicznym, socjalnym, prawnym dla rodzin z terenu Grudziądza.

 

 1. „Interwencyjne wtorki”, w tym poradnictwo socjalne (10 porad dla 10 rodzin) oraz psychologiczne (13 porad dla 12 rodzin),
 2. Doradztwo prawne w zakresie prawa rodzinnego, udzielania porad i pomocy przy sporządzaniu pism, opinii i wniosków, konsultacje prawne skorzystało 25 rodzin (30 porad).
 3. Terapię psychologiczną rodzinną i indywidualną dzieci i młodzieży (211 porad dla 55 rodzin),
 4. Poradnictwo pedagogiczne (97 porad dla 37 rodzin),
 5. Dyżury Opiekuna dziecka – ofiary przestępstwa, z których w okresie sprawozdawczym skorzystało 22 rodzin podczas 30 porad, w zakresie:
 • możliwości prawnych;
 • miejsca, gdzie można uzyskać pomoc socjalną, psychologiczną i inną;
 • praw dziecka i rodzica;
 • procedur przesłuchania dziecka i rodzica,
 1. Nadzór nad kontaktami zewnętrznymi na zlecenie sądu – 57 spotkań dla 8 rodzin,
 2. Przyjazny pokój przesłuchań – 28 przesłuchań.
 3. Warsztaty „Szkoła dla rodziców” dla 17 osób, „Bez klapsa. Jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice” dla 16 osób,
 4. Zajęcia z wczesnej profilaktyki w Klubie mam „Mamy nasze dzieci” dla 29 rodziców i opiekunów dzieci w wieku 0-3 lat. W zajęciach uczestniczyły głównie mamy wraz ze swoimi dziećmi, ale nie zabrakło również ojców, dziadków oraz opiekunek dziecięcych.  Zajęcia miały na celu przede wszystkim  wczesną profilaktykę rozwoju małych dzieci, jak również profilaktykę związaną ze szkodliwymi i niepożądanymi zachowaniami osób dorosłych. Dodatkowo rodzice mogli miło i przyjemnie spędzić czas, wspólnie wymieniając się doświadczeniami, informacjami związanymi z macierzyństwem / rodzicielstwem;
 5. Porozumienie współpracy systemowej dotyczącej oferty pomocy specjalistycznej skierowanej do dziecka i rodziny zawarte pomiędzy CPDiPR, a Szkołą Podstawową nr 11 w Grudziądzu. W ramach porozumienia została przedstawiona oferta pomocy i wsparcia specjalistycznego z którego skorzystali pracownicy szkoły oraz  rodzice i uczniowie.

 

Ośrodek Profilaktyki Uzależnień Dzieci i Młodzieży

 

 

 1. Prowadzenie terapii motywującej do zmiany oraz motywowanie do leczenia osób uzależnionych - zajęcia prowadzone były przede wszystkim metodą dialogu motywującego. W/w działaniami objętych było 7 osób w wieku od 14 do 19 r.ż.
 2. Działania skierowane do osób utrzymujących abstynencję po leczeniu - skorzystała 1 osoba,
 3. Poradnictwo skierowane do dzieci i młodzieży eksperymentującej lub używającej środki psychoaktywne oraz zagrożonej innymi uzależnieniami –  skorzystały 62 osoby.
 4. Działania wspierające dzieci i młodzież: Warsztat „Wpływ presji rówieśniczej na rozwój dzieci i młodzieży” – 8 osób z placówki opiekuńczo-wychowawczej.
 5. Program „Fred goes net”, który oparty jest na metodzie krótkiej interwencji profilaktycznej, prowadzony w formie warsztatów z wykorzystaniem metod i założeń dialogu motywującego. Program jest rekomendowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
 6. Poradnictwo oraz działania warsztatowe dla rodziców dzieci i młodzieży eksperymentujących lub używających środki psychoaktywne oraz zagrożonych innymi uzależnieniami, w tym:
 • konsultacje rodzinne podczas, których diagnozowany jest problem całej rodziny i planuje się pomoc dla wszystkich członków rodziny oparte na systemowej pracy z rodziną,
 • sesje rodzinne i spotkania indywidualne,
 • porady telefoniczne (20 rozmów),
 • grupy wsparcia dla rodziców, w tym pomocy w rozwiązywaniu domowych sytuacji kryzysowych (15 osób).

Łącznie z powyższych działań skorzystało 83 rodziców i opiekunów.

 1. Spotkania z rodzicami podczas wywiadówek w grudziądzkich szkołach: SP nr 5 oraz Gimnazjum nr 8 na których udzielano informacji dotyczących środków psychoaktywnych i miejsc, w których można uzyskać fachową pomoc – 150 osób.
 2. Na zaproszenie AKCJI KATOLICKIEJ w ramach Marszu Dla Życia i Rodziny Specjalista pracy z rodziną, pracownik CPDiPR przedstawił prelekcję nt. „Właściwe relacje rodzinne” dla rodzin i mieszkańców Grudziądza.
 3. Młodzież grudziądzkich szkół (I LO, SP nr 8, SP nr 9, SP nr 11, SP nr 2, SP nr 20 ZPER), w ramach Drzwi otwartych w OPUDiM została objęta spotkaniami edukacyjno - warsztatowymi „Droga do uzależnienia”- skorzystało 152 osoby.
 4. Profilaktyka rówieśnicza:
 • Powołano Koordynatora ds. profilaktyki uzależnień w celu koordynacji działań miedzy szkołami, Ośrodkiem, a MKRPA w zakresie wykorzystywania Młodzieżowych Liderów do przeprowadzania zajęć z profilaktyki rówieśniczej w szkołach, oraz celem usprawnienia współpracy.
 • Działania Młodzieżowych Liderów Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia (SP nr 20, SP nr 11, ZST, ZSE, I LO, III LO, ZSGiH, ZSO nr 3), realizacja warsztatów, programów, akcji profilaktycznych – skorzystało ok. 180 osób.
 •  Utworzono Grupę wsparcia dla Młodzieżowych Liderów Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia – objęto wsparciem 21 Liderów.
 1. Spotkania z pedagogami i wychowawcami szkół oraz kuratorami sądowymi.

 

Lokalne akcie profilaktyczne oraz włączanie się w realizację kampanii ogólnopolskich

 

 1. W ramach Grudziądzkich Dni Trzeźwości Centrum zorganizowało: 
 • Koncert profilaktyczno-muzyczny „Jesteś autorem swojego życia” gdzie wraz z Młodzieżowymi Liderami i grudziądzką młodzieżą szkolną ukazali znaczenia wpływu muzyki hip-hop na rozwój młodego człowieka oraz rozwijania swoich pasji.
 • Festyn rodzinny „Rodzina to drużyna. dla mieszkańców Grudziądza, który odbył się przy Poradni Rodzinnej przy ul. Śniadeckich 6A. Akcja profilaktyczna miała na celu wzmocnienie więzi rodzinnych poprzez aktywność psycho-ruchową. Podczas festynu udzielano porad specjalistycznych oraz rozpowszechniano materiały edukacyjno-informacyjne.
 • Konkurs plastyczno-profilaktyczny „Wolny czas- bezpieczny czas” dla uczniów szkół podstawowych. Głównymi celami konkursu było: upowszechnianie wzorów i postaw prospołecznych, zaangażowanie dzieci i młodzieży do działań profilaktycznych, kształtowanie właściwego zachowania podczas spędzania wolnego czasu. Łącznie w konkursie wzięło udział 42 dzieci i młodzieży.
 1. Centrum zorganizowało integracyjny turniej piłki nożnej na Orliku przy Stadionie Olimpii Grudziądz dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Celem turnieju było promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia oraz ukazanie aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu.
 2. Placówki Wsparcia Dziennego, placówka opiekuńczo-wychowawcza Strzemięcin oraz Młodzieżowi Liderzy współorganizowali festyn parafialny „Parafia dzieciom” na Strzemięcinie. Podczas festynu można było skorzystać z wielu atrakcji dla dzieci i rodziców oraz zapoznać się z ofertą Centrum.
 3. CPDiPR przyłączyło się do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” pod hasłem „Chce mi się chcieć”. W ramach kampanii przeprowadza się na bieżąco w Placówkach Wsparcia Dziennego zajęcia edukacyjno-profilaktyczne.